× Madonna col Bambino e i Santi Stefano, Girolamo e Maurizio